Mindfulness

Dė­me­sin­gas įsi­są­mo­ni­ni­mas (angl. “mind­ful­ness”)

Dė­me­sin­go įsi­są­mo­ni­ni­mo (angl. “mind­ful­ness”) me­to­do es­mė – va­lin­gas dė­me­sio su­tel­ki­mas į no­ri­mą ob­jek­tą, su­vo­kiant rea­ly­bę to­kią, ko­kia ji iš tie­sų yra. Kaip bu­dis­ti­nių re­li­gi­nių pra­kti­kų su­de­da­mo­ji da­lis šis me­to­das ži­no­mas jau ke­lis tūks­tan­čius me­tų, o da­bar jis jau moks­liš­kai pa­grįs­tas ir sėk­min­gai tai­ko­mas psi­cho­lo­gi­jo­je, sie­kiant su­si­do­ro­ti su stre­su, gy­dant dep­re­si­ją, ne­ri­mo bei val­gy­mo su­tri­ki­mus, pri­klau­so­my­bę nuo al­ko­ho­lio ir nar­ko­ti­kų, pa­de­da esant lė­ti­niam skaus­mui, net on­ko­lo­gi­nių li­gų at­ve­ju. Dė­me­sin­go įsi­są­mo­ni­ni­mo pra­kti­ka vis pla­čiau tai­ko­ma ir svei­kų žmo­nių psi­cho­lo­gi­nės ge­ro­vės la­bui.

 

Yra skiriami šie svarbiausi įsisąmoninimu pagrįsti terapiniai metodai (Mindfulness-based treatment approaches):

 

 • Įsisąmoninimu pagrįstas streso valdymas (Mindfulness-based stress reduction (MBSR)) ir
 • Įsisąmoninimu pagrįsta kognityvinė terapija (Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT))

 

MBSR METODAS

 

MBSR pradininkas – Jon Kabat-Zinn (1979, 1990), dirbęs Masačiūsetso universetete (JAV), kuris sugebėjo pasinaudoti senųjų dėmesingo įsisąmonimo (mindfulness) praktikų patirtimi ir sukurti struktūruotą, visiems prieinamą ir šiuo metu vyraujančią programą skirtą žmonių, kenčiančių lėtinius skausmus ar sergančių kitomis ligomis ar sutrikimais būklei ir gyvenimo gerinti. Vėliau šis metodas buvo pritaikytas vis naujoms klientų grupėms. Pati „mindfulness“ kaip dėmesingo įsisąmoninimo sąvoka buvo rekonceptualizuota, kitaip suvokta ir pateikta. Ji pradėta naudoti medicininiams tikslams kaip grupinė praktika, atskirta nuo bet kokios religijos, mokomoji ir turinti stiprų psichoterapinį potencialą bei padedanti susitvarkyti su modernaus gyvenimo iššūkiais.

 

Įsisąmoninimu pagrįsto streso valdymo (Mindfulness-based stress reduction (MBSR)) tikslas – per struktūriškai atliekamas pratybas, natūraliai įdiegti į kasdieninį žmogaus gyvenimą didesnį adaptyvumą ir funkcionalumą suteikiančius ir lavinančius įgūdžius. MBSR metodikos milžinišku greičiu išplito JAV, Europoje ir pasaulyje ir jų efektyvumas buvo įrodytas daugelio sutrikimų atvejais ir įvairiuose kontekstuose (ligoninėse, kalėjimuose, mažą išsilavinimą turintiems ir mažas pajamas gaunantiems žmonėms, didelėse įmonėse ir korporacijose, mokyklose ir t.t.). 

 

Nors dėmesingas įsisąmoninimas savo esme ir savo tikslais yra labai paprastas, jo praktika yra gana sudėtinga, nes praktikuojančiajam reikia nuolat atsigręžti į dabartinį momentą ir jame būti, kad ir kas tuo metu vyksta, o mes sudėtingų ar diskomfortą keliančių patirčių instinktyviai vengiame.

 

MBSR programos kertinis akmuo yra dėmesingo įsisąmoninimo mokymas ir formali praktika siekiant padidinti žmogaus atsparumą stresinėms ir diskomfortą ar skausmą keliančioms patirtims bei pagerinti bendrą funkcionavimą.

 

MBSR lavinami įgūdžiai:

 

 • Dėmesio koncentravimas
 • Minčių, emocijų, jausmų ir kūno pojūčių įsisąmoninimas
 • Buvimas “čia ir dabar”
 • Decentracija (žvilgsnis iš šalies)
 • Atvirumas išgyvenimams
 • Buvimas kaip alternatyva darymui, tikslo siekimui ir pan.
 • Dėmesio sutelkimas į kūno siunčiamus signalus
 • Neprisirišimas prie kylančių minčių ar jausmų, jų “paleidimas”
 •  

Be pagalbos somatinėmis ir psichinėmis ligomis sergantiems pacientams, MBSR gali būti sėkmingai taikoma sveikiems asmenims:

 • Gebėjimui įveikti stresą stiprinti
 • Kūrybingumui lavinti
 • Darbo kokybei gerinti
 • Bendravimo efektyvumui didinti
 • Gyvenimo kokybei gerinti
 

Mindfulness pratybos ir MBSR gali būti naudinga kiekvienam, norinčiam:

 • Geriau suvokti save ir savo jausmus
 • Tvarkytis su nuolatiniu diskomfortu,
 • Daugiau iš savęs “išspausti”
 • Kuo dažniau jausti pasitenkinimą
 

MBSR mokymas įprastai vyksta:

 • Grupėmis ir paprastai trunka 8-10 užsiėmimų;
 • Užsiėmimų metu koncentruojamasi į praktiką (atliekant specialius pratimus);
 • Reikalaujama, kad instruktorius pats nuolat praktikuotų mindfulness;
 • Klientai kasdien 30-60 min. praktikuojasi namuose (atlieka pratimus ir mokosi sutelkti dėmesį į kasdienę veiklą).
 

„MINDFULNESS“ MOKYMAI SPECIALISTAMS

 

VšĮ Neuromedicinos institutas reguliariai organizuoja „Mindfulness“ seminarus specialistams, t.y. psichoterapeutams, psichologams, gydytojams ir asmenims, besidomintiems dėmesingu įsisąmoninimu (mindfulness) grįstų metodikų taikymu sveikatingumo tikslais.

 

Seminarai vyksta keliais etapais

 

 1. Įvadiniame (I-osios pakopos) seminare supažindama su svarbiausiais MBCT ir MBSR metodikų principais bei šių intervencijų taikymu įvairių sutrikimų atvejais. Didelė dalis laiko skiriama praktiniam svarbiausių technikų, sudarančių šių metodikų pagrindą, mokymuisi. 
 2. II-osios pakopos seminaras skirtas asmenims, dalyvavusiems I-ojoje mokymų pakopoje arba jau turintiems pagrindines dėmesingu įsisąmoninimu (mindfulness) grįstų intervencijų žinias (pavyzdžiui, anksčiau dalyvavusiems 2 dienų ir/arba 8 savaičių užsiėmimuose ir pan.). Seminare supažindinama su specialių dėmesingu įsisąmoninimu grįstų intervencijų taikymu stiprinant atsparumą stresui, gerinant kognityvinius (pažintinius) gebėjimus, emocines funkcijas bei pasitikėjimą savimi, gydant nerimo, nuotaikos, psichosomatinius bei valgymo sutrikimus (impulsyvų valgymą, antsvorį bei nutukimą). Vienas iš seminaro akcentų – specialios dėmesingo valgymo pratybos. 
 3. 8 savaičių dėmesingumu grįsto streso valdymo (mindfulness) mokymai specialistams. Užsiėmimai vyksta vakarais (trukmė – 3 val.), vieną kartą per savaitę.
 4.  

Visi planuojami užsiėmimai yra skelbiami šiame puslapyje.

 

Jeigu norėtumėte registruotis arba gauti papildomos informacijos, rašykite el. paštu info@psichoterapija.info arba skambinkite +370 610 31301, +370 602 50142.